تشكيل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نیرو سرمایه ( سهامی عام ) در تاريخ 1396/12/15