شرکت نیرو سرمایه به منظور تعاون و مشارکت کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران در سرمایه گذاری و بهره مندی از سود حاصل از آن و همچنین در جهت تحقق اهداف شرکت در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای مالی ، سرمایه گذاری ، مدیریت و فنی ، در تاریخ 1373/02/26 تحت شماره 104931 و به نام «شرکت سرمایه گذاری و خدمات نیرو  (نیرو سرمایه) با شخصیت حقوقی «سهامی خاص» در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ، به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1390/02/08 وارد بازار پایه شرکت فرابورس شد و در تاریخ 1390/12/22 نماد نیرو سرمایه در این بازار گشایش یافت.

 

تغییر شخصیت حقوقی

طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1384/12/20 ، شخصیت حقوقی شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تغییر یافت.

 

سرمایه شرکت

شرکت نیرو سرمایه با سرمایه اولیه 100,000,000 ریال به ثبت رسید و سپس طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1374/08/14 سرمایه شرکت به مبلغ 230,000,000 ریال افزایش یافت.

پس از آن و به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/10/12 سرمایه شرکت طی دو مرحله افزایش یافت ؛ در مرحله اول از مبلغ 230,000,000 ریال به مبلغ 25,925,434,000 ریال و در مرحله دوم به مبلغ 32,395,761,000 ریال افزایش یافت و در تاریخ 1385/07/03 به تایید اداره ثبت شرکت ها رسید.

پس از آن تاریخ ، طبق مصوبه محمع عمومی فوق العاده مورخ 1387/10/21 سرمایه شرکت به مبلغ 35,365,337,000 ریال و در تاریخ 1389/07/18 به مبلغ 43,220,761,000 ریال و در نهایت در تاریخ 1392/05/15 سرمایه شرکت به مبلغ 64,831,141,000 ریال افزایش پیدا کرد.