كد معاملاتي خرده فروشي برق

دريافت كد معاملاتي خرده فروشي در خصوص معاملات سلف برق از شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار