سفر تاجیکستان

دیدار و امضاء تفاهمنامه با مقامات کشور تاجیکستان در زمینه های انرژی ، اقتصاد و بازرگانی