اعضای هیئت مدیره

 

ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سِمَت
1 آقای احمد شادرام ليسانس برق مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
2 آقای محمود معین فر فوق لیسانس مهندسي صنایع رئیس هیئت مدیره
3 آقای احمد علي بيگ فوق ليسانس مهندسي صنایع عضو هیئت مدیره
4 آقای داريوش احمدي لیسانس مهندسي برق عضو هیئت مدیره
5 آقای قدرت الله شهبازي ليسانس حسابداري عضو هیئت مدیره