اعضای هیئت مدیره

 

ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سِمَت
1 آقای سید مجتبی احمدی دکترای مدیریت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
2 آقای علیرضا حدادی لیسانس برق قدرت رئیس هیئت مدیره
3 آقای مصطفی آذرنوش لیسانس بهداشت صنعتی و ایمنی عضو هیئت مدیره
4 آقای احمد علی بیگ فوق لیسانس صنایع عضو هیئت مدیره
5 آقای محمود معین فر فوق لیسانس صنایع عضو هیئت مدیره